Při zahájení školního roku uzavírá KMŠ s rodiči smlouvu o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu. Výše měsíční úplaty je stanovena vždy na 1 školní rok. Rodiče se tak formou školného podílejí na financování provozu mateřské školy. Bez této spoluúčasti není možné provoz školky finančně zabezpečit.

Školné ve výši 1 300,- Kč měsíčně je splatné k 20. dni v měsíci. Školné je třeba zaslat na bankovní účet školky - číslo účtu 1012820/0300 u ČSOB Beroun, variabilní symbol k identifikaci plátce je pořadové číslo dítěte ve školní matrice.
Kvůli snížení bankovních poplatků i zjednodušení administrativy vítáme úhradu školného předem i za delší časové období, např. září - prosinec, leden - červen, není jej ale vhodné hradit dopředu na příští kalendářní rok. Při ukončení docházky dítěte do KMŠ během školního roku z jakéhokoli důvodu se předem uhrazené "nevyčerpané" školné vrací.

Pomoc rodičů škole

Uvítáme jakoukoli pomoc při hledání sponzorů pro zajištění dalších finančních prostředků na obnovu vybavení školky.

Vítány jsou rovněž věcné dary např. výtvarné a kancelářské potřeby, čistící prostředky, hračky, dětské knihy, pomůcky na cvičení apod.

Prosíme rodiče o pomoc při údržbě zahrady i při drobných opravách v interiéru tříd.